مقاله تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان دختر

مقاله تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان دختر

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان دختر" مقاله ای است در 19 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کیفیت زندگی، سرمایه روانشناختی ، دانشجویان دختر ، خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری، جهت گیری زندگی پرداخته شده است

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کیفیت زندگی درمانی بر مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی (خود‌کارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری وجهت‌گیری به زندگی) در دانشجویان دخترانجام شد. روش پژوهش آزمایشی و جامعه آماری، دانشجویان دختر روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور شهرضا بودند که از بین آن‌ها به صورت تصادفی ساده 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه) انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. طرح پژوهش آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش کیفیت زند‌گی درمانی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ سرمایۀ روان‌شناختی(مک‌گی، 2011)بود وداده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA) تحلیل شد. نتایج نشان داد که در پس‌آزمون‌ پس از کنترل پیش‌آزمون، بین گروه آزمایش و گواه درامیدواری، تاب‌آوری و جهت‌گیری به زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که در پیگیری پس از کنترل پیش‌آزمون در خودکارآمدی، امیدواری و در جهت‌گیری به زندگی بین گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Quality of Life Training on Psychological Capital Components of Female College Students

چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating the effect of quality of life therapy on female college students’ psychological capital components (self efficacy, hope, resiliency, and life

orientation). The statistical population included the students of General Psychology of Payam Noor University, Shahreza Branch. Among them, forty female students were selected using simple random

sampling and then randomly assigned in two control and experimental groups. Research design was two groups experimental design with pretest-post test-follow up. The experimental group was trained and took part in eight sessions of quality of life therapy. Research instrument was psychological capital questionnaire (MacGee, 2011)and data were analyzed with the use of multivariate analysis of

covariance. Results revealed that in post test, after control for pretest, there is a significant difference between experimental group and control group in hope, resiliency, and life orientation. Also results

revealed that in follow up after control for pretest, there is a significant difference between experimental group and control group in self efficacy, hope, and life orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

quality of life therapy, psychological capital, female university students

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه