مقاله بررسی جامعه‌شناختی بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش

مقاله بررسی جامعه‌شناختی بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی جامعه‌شناختی بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش" مقاله ای است در 27 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری نیروی انسانی؛ پارسونز؛ تحقیق پیمایشی؛ معلمان؛ اصفهان پرداخته شده است

چکیده مقاله

آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، از نقش و جایگاه مهمی در جامعه برخوردار است. نقطه‌ی آغازین تحلیل‌های جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، بررسی نظام اجتماعیِ مدرسه متأثر از نظریات پارسونز است. مدل کارکردهای چهارگانه‌ی نظام اجتماعی پارسونز (AGIL)، زمینه‌ای مناسب (از نظر جامعه‌شناسی)، برای تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی معلمان مدارس فراهم می‌نماید. مصادیق مؤلفه‌های‌ چهارگانه‌‌ی پارسونزی‌ برای بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش،‌ شامل:‌ نوآوری‌، تعهد سازمانی، رضایت‌ شغلی و سلامت‌ سازمانی‌ (روحیه‌) می‌باشند. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه ‌است. داده‌ها از بین معلمان دبیرستان‌های دولتی دخترانه و پسرانه/نواحی پنج‌گانه شهر اصفهان گردآوری شده است. روش‌های آماری پژوهش شامل تحلیل توصیفی یک متغیره (شاخص‌های آمار توصیفی)، دو متغیره و تحلیل‌های استنباطی (آماره آزمون t، ضریب همبستگی r پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه) خواهد بود. در راستای مدل نظری پارسونزی، بهره‌وریِ نیروی انسانی مدارس شهر اصفهان، به ترتیب مربوط به مؤلفه‌های نوآوری، سلامت سازمانی و رضایت شغلی بوده و بهره‌وری نیروی انسانی در زمینه تعهد سازمانی در کمترین میزان قرار گرفته است. اگرچه تفاوت معناداری در میزان بهره‌وری بین معلمان مرد و زن، به نفع معلمان زن مشاهده شده، ولیکن تفاوت معناداری در بین سطوح مختلف تحصیلات معلمان و هم‌چنین بین نواحی پنج‌گانه آموزشی شهر اصفهان مشاهده نشده است.

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Productivity of Human Resource in Education (Case: male and female high school teachers in Isfahan)

چکیده [English]

Educational centers, as social institutes, play very important roles in the society. The very beginning point in the sociological analysis of education is the study of social system of schools based on Parsons' theory. His fourfold model of AGIL provides a proper sociological situation for studying human resource productivity of school teachers. The elements of Parsons' fourfold model include innovation, organizational commitment, job satisfaction, and spirit. This research is conducted by survey method, and the data is collected by questionnaires. The data is collected from male and male teachers of state schools in Isfahan. Univariate descriptive analysis (descriptive statistics indicator), bivariate descriptive analysis, and inferential analysis (t-test, Pierson correlation coefficient, one-way analysis of variance) were used for statistical analysis of the research data. According to Parsons' model, the productivity of human resource in the schools of Isfahan relating respectively to innovation, spirit, and job satisfaction, the level of organizational commitment was the least. Although the results indicated a significant difference between male and female teachers (for females), no significant difference was observed among the levels of education of the teachers, and among the five sections of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

: Human Resource Productivity, Parsons, Survey Research, teachers, Isfahan

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه