مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی
تاریخ 05 آبان 1398 ساعت 21:52:39
کد خبر: 003254
مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت دانش؛ طریق اقدامات راهبردی منابع انسانی؛ عملکرد سازمانی؛ ایران خودرو دیزل پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی منابع انسانی است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و به‌صورت توصیفی ـ همبستگی اجرا شد. جامعۀ آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت ایران‌خودرو دیزل به تعداد 750 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 254 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. در بخش مدیریت راهبردی منابع انسانی از پرسشنامه هانگ و چانگ (2006)، عملکرد سازمانی، ونگ و همکاران (2005) و مدیریت دانش از وانگ و احمد (2010) استفاده شد. روایی آن به‌صورت محتوایی و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ محاسبه و به‌ترتیب برای مدیریت راهبردی منابع انسانی  845/0، عملکرد سازمانی 867/0 و برای مدیریت دانش 829/0 محاسبه شد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه‌و‌تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد مدیریت دانش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق اقدامات راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.

عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management on Organizational Performance with Regard to Mediating Role of Strategic Activities of Human Resource

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to determine the impact of knowledge management (KM) on organizational performance with regard to the role of mediating strategic measures of human resources. This is an applied research following a descriptive-correlative method. The statistical population of this research includes all 750 employees of Irankhodro Diesel Company, from whom a sample of 254 people were selected by simple random sampling method according to Cochran formula. The main instrument for data collecting was a questionnaire. In terms of strategic human resource management, Chang and Huang (2006), organizational performance, Wang et al. (2005) and knowledge management (Wang and Ahmed, 2010) were employed. The validity of the questionnaire was confirmed by content, and its reliability was confirmed through Cronbach's alpha as much as 0.845 for human resources strategic management, 0.686 for organizational performance and 0.89 for knowledge management. The collected data were analyzed using structural equation modeling. The results indicated that the knowledge management influences organizational performance directly and indirectly through strategic human resource activities.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: