مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ فکری و چابکی سازمان
تاریخ 13 فروردین 1398 ساعت 21:38:20
کد خبر: 000711
مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ فکری و چابکی سازمان

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 26 صفحه و با 49 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایۀ فکری، عملکرد سازمانی ،چابکی سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.