مقاله تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان

مقاله تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان" مقاله ای است در 18 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به اکتساب؛ خطای بینایی؛ کودکان؛ مهارت حرکتی پرتابی؛ یادداری پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در کودکان بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح سنجش مکرر و آزمون یادداری بود. نمونۀ آماری تحقیق 36 نفر از کودکان 10 ساله بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و پس از تخمین سایز هدف به سه گروه ادراک دایرۀ بزرگ‌تر، ادراک دایرۀ کوچک‌تر و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق خطای ابینگهاوس نمایش‌داده‌شده بر روی زمین و توپ تنیس برای پرتاب از بالای شانه به سمت هدف بود. روش اجرا بدین‌صورت بود که، ابتدا شرکت‌کنندگان 10 کوشش را در مرحلۀ پیش‌آزمون اجرا کردند. سپس در مرحلۀ اکتساب 6 بلوک 10 کوششی را اجرا کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ اکتساب آزمون یادداری در 10 کوشش از آزمودنی‌ها گرفته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌گیری تکراری، تحلیل واریانس یکراهه به‌همراه تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که هم در مرحلۀ اکتساب و هم در مرحلۀ یادداری بین گروه‌ها تفاوت معناداری مشاهده شد که این تفاوت به نفع گروه ادراک دایرۀ کوچک‌تر بود. در کل، نتایج این تحقیق نشان‌دهندۀ تأثیر سودمند خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت ورزشی است. بنابراین، به مربیان و دست‌اندرکاران ورزشی پیشنهاد می‌شود که از این متغیر جهت بهبود عملکردها و بهبود جلسات تمرینی استفاده کنند.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Visual Illusion on the Learning of a Targeting Motor Skill in Children

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of visual illusion on the learning of a targeting motor skill in children. The research method was semi-experimental with repeated measurement design and retention test. The statistical sample consisted of 36 children (10 years old) who were selected by convenience sampling method. They were divided into 3 groups: larger circle perception, smaller circle perception and control after the goal size had been estimated. The Ebbinghaus illusion displayed on the ground and the tennis ball to throw from top of the shoulder towards goal were used in this study. Firstly, the participants performed 10 trials at the pretest stage. Then, they performed six 10-trial blocks in the acquisition phase. 48 hours after the last acquisition session, a retention test was performed in 10 trials. To analyze the data, mixed analysis of variance with repeated measures, one-way analysis of variance and Tukey post hoc test were used. The results showed a significant difference among the groups both in the acquisition and retention phases and this difference was in favor of the smaller circle perception group. In general, the results of this study indicated the beneficial effect of visual illusion on learning a sport skill. Therefore, coaches and sport authorities are suggested to use this variable to improve performances and training sessions

کلیدواژه‌ها [English]

Acquisition, children, retention, throwing motor skill, visual illusion

 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه