مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
تاریخ 15 آبان 1398 ساعت 16:17:31
کد خبر: 003557
مقاله تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث راهبرد منابع انسانی؛ همسویی؛ مدیریت منابع انسانی؛ فرهنگ سازمان پرداخته شده است

چکیده مقاله

تدوین و ارائه یک چارچوب مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران، هدف اصلی این مقاله است. در مرحلۀ مدل‌سازی با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونه‌گیری هدف‌مند، تعدادی خبره با سوابق اجرایی و آموزشی- پژوهشی، شناسایی و در مرحلۀ آزمون، 209 نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان با ابزار پرسشنامه در میدان موردمطالعه، پیمایش و توصیف شد. روایی تحقیق، از نظر خبرگان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم‌افزار اس پی اس اس (0. 79) به دست آمد. اطلاعات به‌دست‌آمده با بهره‌گیری از سیستم استنتاج فازی و نرم‌افزار متلب تبیین و مدل‌سازی به کمک فرایند استنتاج فازی در 5 مرحله با ترسیم یک درخت قواعد با دو ورودی و یک خروجی

و 9 قاعده صورت پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، راهبرد‌ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی گاز ایران با بستر فرهنگی سازمان، همسویی کامل ندارد؛ لذا برای ایجاد همسویی، چارچوبی مفهومی، تدوین و پیشنهاد شد.

عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Framework for the Alignment of the Strategies of Human Resource and Organizational Culture

چکیده [English]

This research is intended to design a conceptual framework for the alignment of the strategies of human resource and organizational culture in the National Gas Company of Iran. Some experts with appropriate administrative, instructive and research experience were selected as sample group by interviews and purposive sampling. 209 samples, according to Krejcie and Morgan Table, were studied by case study questionnaires in the testing phase. The validity of the research instruments was confirmed by the experts, and their reliability was tested by Cronbach’s Alpha. The acquired data was explained by Fuzzy Inference System and MATLAB software. Employing Fuzzy Inference Process, the model was designed in five phases in a tree of rules having two entrances, one exit, and nine rules. The results indicated that the strategies and practices of human resource management in the National Gas Company of Iran is not completely aligned with its special cultural situation. Hence, a conceptual framework was proposed for increasing alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

Human resource strategies, alignment, human resource management, organizational culture

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF