مقاله تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی

مقاله تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی " مقاله ای است در 26 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کارراهه؛ پی‌آمدهای سازمانی؛ عوامل شغلی؛ عملکرد شغلی؛ رضایت شغلی پرداخته شده است

چکیده مقاله

یکی از جنبه‌های مهم در رابطه با کار و فعالیت سازمانی و حرفه‌ای، موضوع کارراهه‌ی فردی است. تحقیق حاضر با هدف تأثیر ابعاد کارراهه‌ی انتخابی فرد بر پی‌آمدهای سازمانی (عملکرد شغلی و رضایت شغلی) صورت گرفته است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها، 384 پرسش‌نامه به‌طور تصافی بین کارکنان بانک کشاورزی در شهر تهران، به‌عنوان نمونه توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از آزمون‌ رگرسیون استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد کارراهه، بر عملکرد شغلی اثری مثبت و معنادار داشته و بر رضایت شغلی اثری ندارد؛ ولی تأثیر ابعاد کارراهه با لحاظ عوامل شغلی، بر پی‌آمدهای سازمانی مثبت و تعیین‌کننده است.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Career Aspects on Organizational Outcomes through Consideration of Job Factors

چکیده [English]

Individual career is an important issue in organizational and professional activities. This research is intended to investigate the effects of the aspects of individuals’ career on organizational outcomes. This is a survey research in which 384 questionnaires were distributed among a random sample selected from among the employees of Bank-e-Keshavazi in Tehran. Regression test was applied to analyze the data as well as the hypotheses. The results indicated that aspects of career significantly and positively affect job performance. Yet, it is ineffective on job satisfaction. However, considering the job factors, the aspects of career are positively effective on organizational outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

Career, Organizational Outcomes, Job Factors, Job performance, Job Satisfaction

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه